Selvitysviranomainen vahingoista

tienkäyttäjälle maantiellä aiheutuneista vahingoista. 1. Tiedot korvauksen hakijasta. Hakijan sukunimi. Etunimet. Yritys. Postiosoite. Postinumero. Postitoimipaikka. Puhelin. Sähköpostiosoite. Pankkiyhteys (IBAN-tilinumero) Pankin BIC-koodi. Onko korvauksen hakija alv-velvollinen? Kyllä. Ei. 2. Yhteyshenkilön tiedot (jos eri kuin ... 4) efektiivisellä kilogrammalla erityistä mittayksikköä, jota käytetään ydinaineen valvonnassa; aineen määrä efektiivisissä kilogrammoissa saadaan ottamalla aineen massa kilogrammoina ja kertomalla tämä: a) plutoniumin ja uraani 233-isotoopin osalta luvulla 1; b) sellaisen uraanin osalta, jonka rikastusaste uraani 235-isotoopin suhteen on 0,01 (1 %) tai suurempi, rikastusasteen ... 32000O0007. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EKP/2000/7) Selvitys aiheutuneista vahingoista Selvitys ajoneuvoille aiheutuneista vahingoista 6. Korvausvaatimus. Yksilöity korvausvaatimus aiheutuneesta vahingosta Korvausvaatimus yhteensä, euroa. ely12v1 01/2020. 3 / 3 7. Lisätiedot. Lisätiedot Onko korvausta haettu muualta? Ei. Kyllä, mistä? 8. Allekirjoitus. 6.2. Palvelu, MINILEX Oy eivätkä lakiartikkelien tai muun materiaalin tuottajat vastaa missään tilanteessa Palvelun sisällössä mahdollisesti ilmenevistä puutteista tai virheellisyyksistä tai materiaalin käytöstä aiheutuvista ongelmista tai vahingoista. 7. Muut ehdot 7.1. Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 16 §:n mukaan valtion viranomaisen, laitoksen, liikelaitoksen ja valtion rahaston on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava viipymättä toiminnassaan tehdystä, sen hoitamiin tai vastattavina oleviin varoihin tai omaisuuteen kohdistuneesta väärinkäytöksestä tarkastusvirastolle. 2011O0014 — FI — 03.01.2013 — 001.001 — 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (uudelleenlaadittu) (EKP/2011/14) (2011/817/EU) (EUVL L 331, 14.12.2011, s. sähkölaitteen vioista johtuvista vahingoista. Laki kuitenkin määrää, että vian ja vahingon syy-seuraussuhde on pystyttävä näyttämään toteen. /4/ Asetus 917/1996 sekä päätös 918/1996 Räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista Työryhmän mielestä valkoposkihanhi olisi sisällytettävä lintudirektiivin liitteeseen II EU:n alueella metsästettäväksi lajiksi. Työryhmä esittääkin, että Suomi edistää aktiivisesti tätä tavoitetta yhteistyössä muiden valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista kärsivien EU-maiden kanssa. 2) kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat markkinoinnin, maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä määrätystä kiellosta, tavaran hävittämisestä, eristämisestä tai muusta vastaavasta toimenpiteestä taikka markkinoinnille, maahantuonnille tai maastaviennille määrätyistä ehdoista;

LOMAKKEEN NIMI LOMAKENUMERO KIELIVERSIO